ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید میر احمدی نسیم شهر و شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز مختل می شود.


Tuesday, October 31, 2017« برگشت