برنامه کنترل کامپیوتر از راه دور

AnyDesk  – برنامه کنترل کامپیوتر از راه دور
TeamViewer – برنامه کنترل کامپیوتر از راه دور