اختلال تلفنی در دو مرکز مخابراتی تهران از امروز

ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید میر احمدی نسیم شهر و شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز مختل می شود.